Conference Committees

General Chair

Kenji Takeshita (Director, ZC, Tokyo Tech)

Chair

Toru Obara (ZC, Tokyo Tech)

Vice Chair

Yukitaka Kato (ZC, Tokyo Tech)
Takehiko Tsukahara (ZC, Tokyo Tech)

Organizing Committee Members

Masayoshi Uno, Fukui Univ. / Tatsuya Suzuki, Nagaoka Univ. Tech / Isamu Sato, Tokyo City Univ. / Noriko Asanuma, Tokai Univ. / Yukio Tachibana, JAEA / Hirokazu Ohta, CRIEPI / Kazuhito Asano, Toshiba / Ryusuke Kimura, Hitachi GE / Yuzuki Kanzaki, MHI / Kiyoteru Suzuki, MRI / Kenji Takeshita, Toru Obara, Yukitaka Kato, Takehiko Tsukahara, Tokyo Tech

Steering Committee

Toru Obara, Yukitaka Kato, Takehiko Tsukahara, Hiroshi Sagara, Takuya Harada, Noriyosu Hayashizaki, Yoshihisa Matsumoto, Tokyo Tech

Technical Program Committee

Hiroshi Sagara, Tokyo Tech (Chair)
Takuya Harada, Tokyo Tech (Vice Chair)

Editorial Board for Special Issue

Noriyosu Hayashizaki, Tokyo Tech (Editor-in-Chief)
Yoshihisa Matsumoto, Tokyo Tech (Deputy Editor)

International Scientific Committee Members

Takafumi Anegawa, TEPCO, Japan / Panagiota Angeli, UCL, UK / Vadimir Artisiuk, ROSATOM, Russia / Jacopo Buongiorno, MIT, USA / Sunil S. Chirayath, Texas A&M, USA / Suren Davaa, NUM, Mongolia / Eric S Fraga, UCL, UK / Stephan Gossé, CEA, France / Il Soon Hwang, UNIST, Korea / Yonghee Kim, KAIST, Korea / Georg Müller, KIT, Germany / Xiao Su, U. Illinois-UC, USA / Zaki Su’ud, ITB, Indonesia / Georgy Tikhomirov, MEPhI, Russia / Jasmina Vujic, UC Berkeley, USA / Jie Wu, NUS, Singapore / Yican Wu, CAS, China